1. Az adatkezelési tájékoztató célja

FlyIT Kft.(székhely: 2316 Tököl, Dózsa György utca 19., adószám: 27839294-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-220038, a továbbiakban Adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https:/FlyIT.hu/privacy-policy/ címen. Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai

Név: FlyIT Korlátolt felelősségű társaság
Székhely: 2316 Tököl, Dózsa György utca 19.
Adószám:27839294-2-13
Cégjegyzékszám:13-09-220038
E-mail: info@flyit.hu

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

Név: Korek György, ügyvezető tulajdonos E-mail: gyorgy.korek@flyit.hu

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Regisztráció során megadandó személyes adatok

Név
Cégnév
Elérhetőségi adatok (e-mail cím, telefonszám, székhely, adószám, lakcím)

3.2 Technikai adatok

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható (adatintegritás); a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:
 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök

3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Név
Cégnév
Elérhetőségi adatok (e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, székhely, lakcím)

3.5 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Név
Cégnév
Elérhetőségi adatok (e-mail cím)

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve

Online rendeléssel kapcsolatos adatkezelés:
 • jogalap: érintett önkéntes adatszolgáltatása
 • megőrzési idő: a 2000. C. törvényben meghatározott ideig
 • Hírlevél-feliratkozással kapcsolatos adatkezelés:
 • jogalap: érintett önkéntes adatszolgáltatása
 • megőrzési idő: érintett adattörlési kérelméig

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelő marketingtevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, így különösen arra, hogy elektronikus úton hírlevelet küldjön, valamint nyereményjátékokat szervezzen a regisztrált felhasználók részére. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Adatkezelés tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Felhívjuk Adatkezelők részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.); Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR); évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

6. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során kapcsolatba kíván lépni velünk.

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az Adatkezelő tevékenységéhez saját munkatársait, szerződött partnereit illetve az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe: Rackhost Zrt.(cím:6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41 , az adatfeldolgozás helye/webhely vagy pontos cím/: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41, telefonszám: +36 1 445 1200, e-mail: info@rackhost.hu ,)Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: technikai háttér biztosítása egyéb (email marketing szolgáltatás, e-commerce és az ügyfélkapcsolatok menedzselése) Az adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel FlyIT Kft. (székhely: 2316 Tököl, Dózsa György utca 19.) Adattovábbítás célja: email marketing szolgáltatás, e-commerce és ügyfélkapcsolatok menedzselése

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését; az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

9. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adatfelvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

10. Cookie használata

Histats.com
Ez a webhely a Histats.com webanalitikát , egy webanalízis szolgáltatást használ. A Histats szolgáltatás nem nem használ harmadik fél cookie-kat a felhasználó személyazonosságának igazolására, ezért nem igazolhatja Önt ezen a webhelyen, a szolgáltatás csak az első féltől származó cookie-kat használ, ami azt jelenti, hogy ezeket a jelenlegi weboldal rendeli és tulajdonolja csak a legmagasabb szintű adatvédelmi normák garantálása érdekében A jelen első féltől származó cookie használata segít a webhelynek elemezni, hogy a felhasználók hogyan lépnek kapcsolatba a weboldallal. A cookie által generált, a weboldal használatával kapcsolatos információkat általában a Histats.com szerverekre továbbítják és ott tárolják. Az Európai Unió tagállamaihoz tartozó összes IP-címet anonimizáljuk. A felhasználási feltételekkel és az adatvédelemmel kapcsolatos további információkért látogasson el a https://www.histats.com

Az adatkezelés céljai
A Histats a webhely üzemeltetője nevében felhasználja ezeket az információkat a webhely használatának értékelésére, a webhely tevékenységéről szóló jelentések összeállítására és a weboldal üzemeltetőjének más információkkal való ellátására. szolgáltatások a weboldal és az internet használatához kapcsolódóan.

Jogos érdekek
Az adatkezelés iránti jogos érdeklődés a weboldal optimalizálásában, a weboldal használatának elemzésében és a tartalom adaptálásában rejlik. A felhasználók érdekeit megfelelően védik álnevesítéssel.

Jogalap
A Histats.com elemzés használatának jogalapja az Ön hozzájárulása a GDPR 6.1. cikkének f) pontjával összhangban.

Címzettek vagy címzettek kategóriái
Az összegyűjtött adatok címzettje a Histats.com.

Transzfer harmadik országokba
A személyes adatokat nem tároljuk, a többi adat továbbra is megmarad az EU-ban található szervereken és a Histats.com által kezelt felhőszolgáltatókon.

Adattárolás - időtartam
Az általunk elküldött és az ezen a weboldalon létrehozott első fél cookie-hoz kapcsolt adatokat, majd az egyirányú, csak hash technikával anonimizálva, 12 hónap elteltével automatikusan töröljük. Adatok, amelyek megőrzési ideje elérte, havonta egyszer automatikusan törlődik.

Kifogás
Megakadályozhatja, hogy a Histats bármilyen adatot gyűjtsön ezen a webhelyen és más olyan webhelyeken, amelyek a Histats.com szolgáltatásait használják a leiratkozó sütihez kattintson ide.

Adatainak kezelése

A jobboldali panelen lehetősége van lekérdezni, hogy milyen adatokat kezelünk Önről. Valamint lehetősége van egyszerűen kérvényezni adatainak a törlését!

Amennyiben az adatainak a törlését kezdeményezi a megadott e-mail címre fogunk válaszolni és töröüljük a szervereinkről az elküldött üzenetet is.

Vissza a kezdőlapra